MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 3320/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, size NĂNGLỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM trong CƠ quan lại VĂN PHÒNG ủy ban nhân dân TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh mục vị trí việc làm

Phê duyệt hạng mục vị trí bài toán làm cùng Khung năng lượng tương ứngvới từng vị trí bài toán làm trong cơ quan Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Văn phòng ubnd tỉnh có trách nhiệm:

1. Trả thiệnbản mô tả quá trình của từng vị trí việc tuân theo Danh mục vị trí việc làmtrong ban ngành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đã có phê duyệt.

2. Căn cứDanh mục vị trí việc làm, Khung năng lực được phê chú ý tại Điều 1 Quyết địnhnày cùng số biên chế được HĐND, ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và khối lượng công việc củatừng vị trí việc làm để bố trí số lượng người làm việc theo từng địa chỉ việclàm phù hợp, đảm bảo thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiệnviệc tuyển chọn dụng, thực hiện và cai quản công chức, bạn lao đụng theo hạng mục vịtrí việc làm, Khung năng lượng và ngạch công chức tối thiểu khớp ứng được phêduyệt tại quyết định này và những quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Vănphòng ủy ban nhân dân tỉnh; người có quyền lực cao Sở Nội vụ với Thủ trưởng những cơ quan,đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 3; - bộ Nội vụ; - công ty tịch, những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Ban tổ chức Tỉnh ủy; - ĐUK những CQ và dn tỉnh; - các PCVP ủy ban nhân dân tỉnh; - Trung trung tâm CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, TC, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Trọng Hải

PHỤ LỤC 1

TT

Tên vị trí câu hỏi làm

Ngạch công chức buổi tối thiểu

Ghi chú

I

Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, cai quản lý

08 VTVL

1

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

Chuyên viên chính

2

Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

Chuyên viên

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

5

Trưởng Ban Tiếp công dân

Chuyên viên

6

Phó trưởng phòng ban Tiếp công dân

Chuyên viên

7

Giám đốc Trung tâm phục vụ hành thiết yếu công

Chuyên viên

8

Phó giám đốc Trung tâm ship hàng hành thiết yếu công

Chuyên viên

II

Vị trí bài toán làm nhiệm vụ chuyên ngành

08 VTVL

1

Tổng hợp kinh tế ngành

Chuyên viên

2

Tổng hòa hợp tài chủ yếu - ngân sách

Chuyên viên

3

Tổng hợp desgin cơ bản

Chuyên viên

4

Tổng thích hợp văn xã

Chuyên viên

5

Tổng phù hợp nội chính

Chuyên viên

6

Tiếp công dân

Cán sự

7

Theo dõi công tác dân tộc

Chuyên viên

8

Kiểm soát thủ tục hành chính

Chuyên viên

III

Vị trí vấn đề làm chăm môn sử dụng chung

09 VTVL

1

Tổng hợp

Chuyên viên

2

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

3

Kiểm rà và giải quyết phản ánh, loài kiến nghị

Chuyên viên

4

Hành thiết yếu một cửa

Chuyên viên

5

Quản trị

Cán sự

6

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

7

Kế toán trưởng

Kế toán viên

8

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

9

Văn thư - lưu lại trữ

Văn thư viên trung cấp

IV

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

05 VTVL

1

Thủ quỹ

Nhân viên

Kiêm nhiệm

2

Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên

3

Lái xe

Nhân viên

4

Phục vụ

Nhân viên

5

Bảo vệ

Tổng

30 vị trí việc làm

PHỤ LỤC SỐ 2

TT

Vị trí câu hỏi làm

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

I

Nhóm lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành

1. Năng lực chung:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh theo phương tiện hiện hành của Đảng, bên nước và của tỉnh so với chức vụ cán bộ, công chức lãnh đạo, thống trị và ngạch công chức được té nhiệm;

- tất cả đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng vàng, chịu đựng được áp lực của công việc;

- Có năng lượng lãnh đạo, thống trị việc tham mưu cùng tổ chức triển khai chủ trương, con đường lối của Đảng, cơ chế và pháp luật ở trong phòng nước về các nghành được phân công trên địa bàn;

- Có kĩ năng xử lý tình huống; tài năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch; kĩ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có khả năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- có công dụng tham mưu phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực cùng truyền xúc cảm cho cán bộ, công chức và tín đồ lao động.

2. Năng lực chuyên môn:

- có chức năng chủ trì tham mưu thiết kế văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về các nghành nghề dịch vụ được phân công;

- có chức năng hướng dẫn tiến hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về các lĩnh vực được phân công;

- Cỏ tài năng kiểm tra tiến hành văn bản quy phi pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về các lĩnh vực được phân công;

- có công dụng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp về các nghành được phân công;

- có khả năng phối hợp thực hiện văn bản quy phi pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về các nghành nghề dịch vụ được phân công.

3. Năng lượng quản lý:

- bao gồm tư duy chiến lược, có khả năng nắm bắt, đoán trước kịp thời, năng động, linh hoạt; tài năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm tay nghề vào thực tiễn quản lý;

- Có năng lực quản lý, điều hành, ra quyết định; năng lượng sáng tạo; năng lực tổ chức;

- có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức trong ban ngành để công ty trì và phối phù hợp với các cấp, những ngành, địa phương và các đơn vị tiến hành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế tài chính xã hội của địa phương, khu đất nước, các nước trong khu vực và trên chũm giới;

- Tuổi chỉ định lần đầu đề xuất đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

1

Chánh Văn phòng ubnd tỉnh

- chuyên môn tin học và ngoại ngữ: có khả năng sử dụng technology thông tin cơ bản, thực hiện được nước ngoài ngữ ở trình độ chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ thống trị nhà. Nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch nhân viên chính hoặc tương đương;

- trình độ lý luận thiết yếu trị: cao cấp hoặc cử nhân;

- Được quy hoạch chuyên dụng cho Chánh Văn phòng ubnd tỉnh hoặc tương đương.

2

Phó Chánh Văn phòng ubnd tỉnh

- trình độ tin học với ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản, thực hiện được nước ngoài ngữ ở chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ làm chủ nhà nước: cỏ triệu chứng chỉ thống trị nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương đương;

- chuyên môn lý luận bao gồm trị: cao cấp hoặc cử nhân;

- Được quy hoạch dùng cho Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tương đương.

3

Trưởng phòng

- trình độ chuyên môn tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ cai quản nhà nước: có chứng chỉ thống trị nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị: trung cung cấp trở lên;

- Được quy hoạch phục vụ Trưởng phòng hoặc tương đương.

4

Phó Trưởng phòng

- trình độ tin học với ngoại ngữ: có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: bao gồm chứng chỉ làm chủ nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương đương;

- chuyên môn lý luận thiết yếu trị: trung cấp cho trở lên;

- Được quy hoạch công tác Phó Trưởng chống hoặc tương đương.

5

Trưởng ban Tiếp công dân

- trình độ chuyên môn tin học với ngoại ngữ: có tài năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, thực hiện được nước ngoài ngữ ở chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Trình độ cai quản nhà nước: bao gồm chứng chỉ thống trị nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương đương;

- chuyên môn lý luận bao gồm trị: cao cấp hoặc cử nhân;

- Được quy hướng chức vụ trưởng ban Tiếp công dân hoặc tương đương.

6

Phó trưởng ban Tiếp công dân

- chuyên môn tin học cùng ngoại ngữ: có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, áp dụng được ngoại ngữ ở trình độ chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ làm chủ nhà nước: có chứng chỉ cai quản nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- trình độ lý luận chính trị: trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch dịch vụ Phó trưởng ban Tiếp công dân hoặc tương đương.

7

Giám đốc Trung tâm giao hàng hành chủ yếu công

- trình độ tin học với ngoại ngữ: có khả năng sử dụng technology thông tin cơ bản, thực hiện được nước ngoài ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ cai quản nhà nước: bao gồm chứng chỉ làm chủ nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- trình độ lý luận bao gồm trị: thời thượng hoặc cử nhân;

- Được quy hướng chức vụ chủ tịch Trung tâm giao hàng hành bao gồm công hoặc tương đương.

8

Phó người đứng đầu Trung tâm giao hàng hành thiết yếu công

- trình độ tin học cùng ngoại ngữ: có khả năng sử dụng technology thông tin cơ bản, thực hiện được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: tất cả chứng chỉ cai quản nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương đương;

- trình độ chuyên môn lý luận chính trị: trung cung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ phó giám đốc Trung tâm ship hàng hành chính công hoặc tương đương.

II

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

1. Năng lượng chung:

- gồm đạo đức công vụ, khả năng chính trị vững vàng, chịu đựng được áp lực của công việc;

- có công dụng tham mưu với tổ chức thực hiện chủ trương, con đường lối của Đảng, chế độ và pháp luật của phòng nước về lĩnh vực được phân công bên trên địa bàn;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; năng lực thu thập thông tin; khả năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có tài năng truyền đạt, tiếp xúc công vụ;

- có công dụng tham mưu phối hợp.

2. Năng lực chuyên môn:

- có tác dụng tham mưu phát hành văn bạn dạng quy phi pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về nghành nghề dịch vụ được phân công;

- có công dụng hướng dẫn triển khai văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về nghành nghề dịch vụ được phân công;

- Cỏ tài năng kiểm tra triển khai văn phiên bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về nghành nghề dịch vụ được phân công;

- có khả năng phối hợp tiến hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về nghành nghề dịch vụ được phân công.

- trình độ chuyên môn tin học với ngoại ngữ: có kĩ năng sử dụng technology thông tin cơ bản, áp dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên, gồm ngành đào tạo cân xứng với vị trí câu hỏi làm đảm nhận;

- trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị: đạt trình độ chuyên môn sơ cung cấp trở lên;

- Trình độ thống trị nhà nước: gồm chứng chỉ cai quản nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương tự trở lên.

1

Tổng hợp kinh tế tài chính ngành

Đại học tập trở lên, một trong các ngành hoặc team ngành: Luật, phong cách thiết kế và quy hoạch, Xây dựng, làm chủ xây dựng, khai thác vận tải, làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y, thống trị công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật cơ khí, Cơ kỹ thuật, nghệ thuật công nghiệp, tài chính học, Tài bao gồm - Ngân hàng, quản lí trị khiếp doanh, marketing thương mại hoặc các ngành khác cân xứng với vị trí vấn đề làm đảm nhận.

2

Tổng hòa hợp tài chủ yếu - ngân sách

Đại học tập trở lên, một trong số ngành hoặc đội ngành: Luật, tài chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, truy thuế kiểm toán hoặc các ngành khác tương xứng với vị trí bài toán làm đảm nhận.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh 12 Mới Hay Nhất, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1 Life Stories

3

Tổng hợp xây cất cơ bản

Đại học trở lên, một trong những ngành hoặc team ngành: phong cách xây dựng và quy hoạch, Xây dựng, thống trị xây dựng, thống trị công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, nghệ thuật cơ khí, Cơ kỹ thuật, kỹ thuật công nghiệp hoặc những ngành khác cân xứng với vị trí việc làm đảm nhận.

4

Tổng hợp văn xã

Đại hoc trở lên, một trong các ngành hoặc đội ngành: Luật, kinh tế học, Tài thiết yếu - Ngân hàng, Kế toán, làng hội học, tâm lý học, công tác xã hội, cai quản trị - quản lí lý, Khoa học thiết yếu trị, quản lý Văn hóa, công nghệ thông tin, báo mạng và Truyền thông, khoa học giáo dục, Đào tạo nên giáo viên, Y đa khoa, quản trị sale hoặc những ngành khác cân xứng với vị trí câu hỏi làm đảm nhận.

5

Tổng đúng theo nội chính

Đại học tập trở lên, một trong các ngành hoặc team ngành: Luật, kinh tế tài chính học, quản lý - quản trị, Khoa học bao gồm trị hoặc những ngành khác cân xứng với vị trí việc làm đảm nhận.

6

Tiếp công dân

Đại học tập trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật, thống trị nhà nước, kinh tế tài chính học, chủ yếu trị học, xây đắp Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước, xóm hội học, tâm lý học hoặc các ngành khác cân xứng với vị trí việc làm đảm nhận.

7

Theo dõi công tác làm việc dân tộc

Đại học tập trở lên, một trong các ngành hoặc đội ngành: Khoa học bao gồm trị, kinh tế tài chính học, làm chủ hành thiết yếu công, làng mạc hội học, tâm lý học hoặc những ngành khác phù hợp với vị trí câu hỏi làm đảm nhận.

8

Kiểm soát giấy tờ thủ tục hành chính

Đại học tập trở lên, một trong số ngành hoặc nhóm ngành: quản lí trị - quản lí lý, Luật, tài chính học, làm chủ nhà nước, thi công Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, technology thông tin hoặc các ngành khác tương xứng với vị trí vấn đề làm đảm nhận.

III

Vị trí việc làm trình độ chuyên môn dùng chung

1. Năng lực chung:

- có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng vàng, chịu được áp lực đè nén của công việc;

- có công dụng tham mưu với tổ chức tiến hành chủ trương, mặt đường lối của Đảng, cơ chế và pháp luật trong phòng nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; khả năng thu thập thông tin; khả năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Cỏ kỹ năng tham mưu phối hợp.

2. Năng lượng chuyên môn:

- có chức năng tham mưu phát hành văn bạn dạng quy phi pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về về nghành nghề được phân công;

- có chức năng hướng dẫn tiến hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về nghành nghề được phân công;

- có chức năng kiểm tra tiến hành văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về lĩnh vực được phân công;

- có chức năng phối hợp triển khai văn phiên bản quy phi pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án công trình về nghành nghề được phân công;

- trình độ chuyên môn nghiệp vụ: giỏi nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên gồm ngành đào tạo tương xứng với vị trí việc làm đảm nhận.

1

Tổng hợp

Đại học tập trở lên, một trong số ngành hoặc đội ngành: Luật, kinh tế học, quản ngại trị - quản lý, làm chủ nhà nước, cai quản trị tởm doanh, Thủy sản, Kỹ thuật dự án công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật các đại lý hạ tầng, quản lý xây dựng, phong cách xây dựng hoặc các ngành khác tương xứng với vị trí bài toán làm đảm nhận;

- trình độ chuyên môn lý luận chủ yếu trị: đạt chuyên môn Sơ cấp trở lên;

- Trình độ cai quản nhà nước: tất cả chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương đương trở lên;

- chuyên môn tin học với ngoại ngữ: có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, áp dụng được ngoại ngữ ở trình độ chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2

Tổ chức nhân sự

Đại học trở lên, một trong số ngành hoặc team ngành: quản ngại trị nhân lực, Luật, kinh tế học, làm chủ nhà nước, cai quản trị văn phòng, quản ngại trị gớm doanh, kỹ thuật Quản lý, làm chủ hành chính công, xây dừng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị: đạt trình độ Sơ cấp cho trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ làm chủ nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương tự trở lên;

- chuyên môn tin học với ngoại ngữ: có năng lực sử dụng technology thông tin cơ bản, sử dụng được nước ngoài ngữ ở trình độ chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3

Kiểm soát và giải quyết phản ánh, kiến nghị

Đại học trở lên, một trong những ngành hoặc team ngành: Luật, kinh tế học, Tài chính, làm chủ nhà nước, công nghệ quản lý, cai quản trị nhân lực, cai quản trị văn phòng, xây cất Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác cân xứng với vị trí việc làm đảm nhận;

- trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị: đạt trình độ Sơ cung cấp trở lên;

- Trình độ làm chủ nhà nước: gồm chứng chỉ thống trị nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- trình độ chuyên môn tin học với ngoại ngữ: có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, thực hiện được nước ngoài ngữ ở trình độ chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

4

Hành chính một cửa

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc đội ngành: Luật, kinh tế tài chính học, Tài chính, cai quản nhà nước, kỹ thuật quản lý, quản lí trị nhân lực, quản lí trị văn phòng, thi công Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc những ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- chuyên môn lý luận bao gồm trị: đạt chuyên môn Sơ cấp cho trở lên;

- Trình độ cai quản nhà nước: gồm chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- chuyên môn tin học cùng ngoại ngữ: có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở chuyên môn tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

5

Quản trị

Đại học trở lên, một trong những ngành hoặc nhóm ngành: Luật, kinh tế tài chính học, Tài chính, làm chủ nhà nước, kỹ thuật quản lý, quản trị nhân lực, cai quản trị văn phòng, công nghệ xã hội, xây đắp Đảng và cơ quan ban ngành Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

6

Công nghệ thông tin

Đại học tập trở lên, một trong những ngành, đội ngành, lĩnh vực: lắp thêm tính; công nghệ thông tin; Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông; khối hệ thống thông tin cai quản hoặc các ngành khác tương xứng với vị trí câu hỏi làm đảm nhận.

7

Kế toán trưởng

Trình độ chăm môn: đại học trở lên, một trong các ngành, đội ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng.

8

Kế toán

Trình độ chuyên môn: cao đẳng trở lên, một trong những ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

9

Văn thư - lưu lại trữ

Trình độ chăm môn: trung cấp cho trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; lưu trữ học. Nếu giỏi nghiệp chăm ngành không giống thì bắt buộc có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung cập nhật kiến thức nhiệm vụ văn thư lưu trữ.

IV

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

1. Năng lực chung:

- nối tiếp chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước để vận dụng vào công việc;

- cố kỉnh được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định cai quản nhà nước về các lĩnh vực trong quá trình được giao.

- kỹ năng chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp công vụ

- kĩ năng tham mưu phối hợp.

- năng lực thu thập thông tin, cách xử lý tình huống, tiếp xúc công vụ.

- chịu đựng được áp lực nặng nề của công việc.

2. Năng lực chuyên môn:

- trình độ lý luận bao gồm trị: sơ cấp cho trở lên

- trình độ chuyên môn nghiệp vụ: giỏi nghiệp Trung cung cấp trở lên gồm ngành đào tạo tương xứng với vị trí vấn đề làm đảm nhiệm (ngoại trừ vị trí việc làm: Lái xe, Phục vụ, Bảo vệ).

1

Thủ quỹ

Trung cấp trở lên, một trong những ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài thiết yếu hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2

Nhân viên kỹ thuật

Trung cấp bài bản hoặc trung cung cấp nghề trở lên ngành: chuyên môn cơ khí, technology thông tin; kỹ thuật điện, điện tử hoặc ngành chuyên môn khác tương xứng với vị trí bài toán làm đảm nhận.

3

Lái xe

Tốt nghiệp Trung học diện tích lớn trở lên; có bản thảo lái xe pháo hạng B2 trở lên; phái mạnh giới.

4

Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ biến trở lên; nữ giới giới.

5

Bảo vệ

Tốt nghiệp Trung học càng nhiều trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ hoặc cỗ đội, Công an xuất ngũ; nam giới giới.

Bài viết liên quan