BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện khâu đột phá của BCH Đảng bộ huyện về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ”, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Mèo Vạc đang có những chuyển biến rõ nét. Các cấp, ngành đã từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành; chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc. Khâu đột phá trên được BCH Đảng bộ huyện ban hành nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của một số cơ quan chưa nghiêm; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức chậm chuyển biến; giải quyết hồ sơ công vụ còn chậm, dập khuôn, máy móc…

*
Cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học xã Sủng Trà ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên hiện nay

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Hầu Minh Lợi, cho biết: “Việc xác định khâu đột phá này đã góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, phiền hà, tham nhũng, lãng phí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Qua quá trình thực hiện, đã từng bước xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ có đức, có tài, phong cách làm việc năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”.

Xem thêm: Cách Lái Xe Oto Tự Tin Lái Xe, Mẹo Lái Xe Ô Tô Cực Hay Cho Tài Mới

Qua tìm hiểu, sau khi Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ” được ban hành, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sát tình hình thực tiễn. Các chi, Đảng bộ, cơ quan đăng ký xây dựng mô hình thực hiện và xác định rõ nguyên tắc làm việc, cải tiến cách thức hội họp. Xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền; nêu cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc và trách nhiệm giải quyết những vấn đề nổi cộm thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách. Mỗi cơ quan, đơn vị có Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm, tháng để tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trong khi thi hành công vụ; không lạm dụng rượu, bia ngoài giờ làm việc; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc của cán bo, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Xã Sủng Trà, một trong những địa phương thực hiện hiệu quả mô hình “Nâng cao ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ”; xã đã cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động gắn với cải cách hành chính. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tin học, khả năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, các đơn vị trường học. Đồng chí Trần Thạch Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Trà, cho biết: “Trước đây, một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chú trọng việc sử dụng phần mềm trong thực thi công vụ, việc ứng dụng CNTT chưa đồng bộ. Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ trong cơ quan, đơn vị trường học, giúp việc gửi, nhận liên thông giữa các cơ quan được thuận lợi. Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức của xã đã tăng cường trao đổi, gửi, nhận qua thư điện tử, góp phần tiết kiệm giấy tờ, thông tin được cập nhật nhanh chóng, kịp thời; giúp giải quyết công việc hiệu quả”.

Bằng việc cụ thể hóa chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ”, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, các cơ quan, đơn vị ở Mèo Vạc đang góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.