Khung trình độ chuyên môn ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho Việt Nam

Khung năng lượng ngoại ngữ việt nam được cách tân và phát triển trên cửa hàng tham chiếu, ứng dụng CEFR và một vài khung trình độ tiếng Anh của những nước, kết hợp với tình hình cùng điều kiện thực tiễn dạy, học tập và thực hiện ngoại ngữ ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư 01/2014 bộ giáo dục

KNLNNVN được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cung cấp và Cao cấp) cùng 6 bậc bao hàm các khả năng nghe nói đọc viết.Đây là nội dung bắt đầu được chính sách tại Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 01/2014/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH khung NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG đến VIỆT NAM

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2005; điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căn cứ phương pháp giáo dục đại học ngày 18 mon 6năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 4 thời điểm năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một số điềucủa lao lý giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 củaChính lấp về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hànhmột số điều của điều khoản giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm2013 của chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 mon 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hànhmột số điều của công cụ giáo dục;

Căn cứ đưa ra quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc phê coi ngó Đề án "Dạy với họcngoại ngữ trong khối hệ thống giáo dục quốc dân quy trình tiến độ 2008 – 2020";

Theo kiến nghị của viên trưởng cục Khảo thí vàKiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ban hànhThông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho Việt Nam.

Điều 1. ban hành kèmtheo Thông tứ này Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này cóhiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 16 mon 3 năm 2014. Những quy định trước đó vềchương trình ngoại ngữ trái với lao lý tại Thông tứ này hầu hết bị kho bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Cục trưởng cục Khảo thí cùng Kiểm định unique giáo dục, Thủ trưởng các đơn vịcó tương quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; chủ tịch Uỷ ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực trực thuộc Trung ương; Giám đốc những sở giáo dục đào tạo và đào tạo; Giám đốccác đh Quốc gia, đh vùng; Giám đốc những học viện; Hiệu trưởng những trườngđại học, cao đẳng và trung cung cấp chuyên nghiệp; Thủ trưởng những cơ sở đào tạo và giảng dạy ngoạingữ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Xem thêm: Reset Hộp Mực Máy In Brother Cơ Bản, Cách Reset Một Số Dòng Máy In Brother Cơ Bản

Nơi nhận: - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng chủ yếu phủ; - văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội; - Hội đồng nước nhà Giáo dục và trở nên tân tiến nhân lực; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở trực trực thuộc CP; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - cục KTrVBQPPL (Bộ tứ pháp); - bộ trưởng (để b/c); - Như Điều 3; - Công báo; - Website chính phủ; - Website cỗ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG đến VIỆT NAM

(Ban hành kèmtheo Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo)

I. Mục tiêu

1. Làm địa thế căn cứ thống độc nhất về yêu cầu năng lực chotất cả nước ngoài ngữ được huấn luyện và giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạnhoặc gạn lọc giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, những tài liệu dạyhọc ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chuẩn trong kiểm tra, thi và reviews ở từngcấp học, trình độ chuyên môn đào tạo, bảo vệ sự liên thông trong đào tạo và huấn luyện ngoại ngữ giữacác cung cấp học và trình độ chuyên môn đào tạo.

3. Làm địa thế căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọnvà xúc tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạtđược yêu mong của lịch trình đào tạo.

4. Giúp fan học hiểu được nội dung, yêu mong đốivới từng trình độ năng lượng ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề hợp tác,trao đổi giáo dục, thừa nhận văn bằng, chứng chỉ với các đất nước ứng dụngKhung tham chiếu tầm thường Châu Âu (CEFR).

II. Đối tượng sử dụng

Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam(sau đây hotline là Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụngcho các chương trình đào tạo và huấn luyện ngoại ngữ, những cơ sở đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ và bạn họcngoại ngữ trong khối hệ thống giáo dục quốc dân.

III. Nấc độ tương xứng giữaKhung năng lực ngoại ngữ việt nam và size tham chiếu bình thường Châu Âu

KNLNNVN được trở nên tân tiến trên các đại lý tham chiếu, ứngdụng CEFR và một vài khung trình độ chuyên môn tiếng Anh của những nước, kết hợp với tìnhhình với điều kiện thực tế dạy, học và thực hiện ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN đượcchia làm cho 3 cấp (Sơ cấp, Trung cung cấp và Cao cấp) với 6 bậc (từ Bậc 1 mang lại Bậc 6 vàtương thích với những bậc tự A1 mang đến C2 vào CEFR). Cụ thể như sau:

KNLNNVN

CEFR

Sơ cấp

Bậc 1

A1

Bậc 2

A2

Trung cấp

Bậc 3

B1

Bậc 4

B2

Cao cấp

Bậc 5

C1

Bậc 6

C2

IV. Nộidung Khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam

1. Môtả tổng quát

Các bậc

Mô tả tổng quát

Sơ cấp

Bậc 1

Có thể hiểu, thực hiện các cấu tạo quen thuộc thường xuyên nhật; những từ ngữ cơ phiên bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Hoàn toàn có thể tự giới thiệu bản thân và tín đồ khác; rất có thể trả lời những tin tức về bạn dạng thân như vị trí sinh sống, fan thân/bạn bè v.v… hoàn toàn có thể giao tiếp dễ dàng nếu tín đồ đối thoại nói chậm, cụ thể và sẵn sàng hợp tác góp đỡ.

Bậc 2

Có thể gọi được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan cho nhu cầu giao tiếp cơ bản (như những thông tin về gia đình, phiên bản thân, đi download hàng, hỏi đường, câu hỏi làm). Rất có thể trao đổi tin tức về phần lớn chủ đề đối chọi giản, thân thuộc hằng ngày. Rất có thể mô tả đơn giản và dễ dàng về phiên bản thân, môi trường xung quanh xung quanh và những sự việc thuộc nhu cầu thiết yếu.

Trung cấp

Bậc 3

Có thể đọc được các ý chủ yếu của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, cụ thể về những chủ đề thân quen trong công việc, ngôi trường học, giải trí, v.v... Hoàn toàn có thể xử lý số đông các trường hợp xảy ra lúc tới khu vực tất cả sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn văn đơn giản và dễ dàng liên quan tiền đến các chủ đề không còn xa lạ hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được đông đảo kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, ước mơ và rất có thể trình bày ngắn gọn các lý do, lý giải ý loài kiến và chiến lược của mình.

Bậc 4

Có thể phát âm ý chính của một văn phiên bản phức tạp về các chủ đề rõ ràng và trừu tượng, tất cả những hội đàm kỹ thuật thuộc nghành chuyên môn của phiên bản thân. Có thể giao tiếp tại mức độ trôi chảy, thoải mái và tự nhiên với người bản ngữ. Có thể viết được những văn phiên bản rõ ràng, cụ thể với các chủ đề khác biệt và hoàn toàn có thể giải say đắm quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được gần như ưu điểm, nhược điểm của các phương án chọn lựa khác nhau.

Cao cấp

Bậc 5

Có thể gọi và nhận thấy được hàm ý của những văn bạn dạng dài với phạm vi rộng. Gồm thể mô tả trôi chảy, tức thì, không gặp mặt khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Rất có thể sử dụng ngôn từ linh hoạt và kết quả phục vụ những mục đích buôn bản hội, học thuật và siêng môn. Hoàn toàn có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, cụ thể về những chủ đề phức tạp, mô tả được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng giỏi từ ngữ nối câu và những công thế liên kết.

Bậc 6

Có thể phát âm một cách dễ dàng phần đông văn nói với viết. Rất có thể tóm tắt các nguồn tin tức nói hoặc viết, bố trí lại thông tin và trình diễn lại một giải pháp logic. Bao gồm thể miêu tả tức thì, cực kỳ trôi chảy và bao gồm xác, biệt lập được các ý nghĩa sâu sắc tinh tế khác biệt trong các trường hợp phức tạp.

Bài viết liên quan